Mining Activities

FerroAlloyNet'in 17. Uluslararası Krom ve Nikel Ürün Zirvesi 18 Eylül 2019'da Shangrila Resort'ta açıldı.Fe-Ni Madencilik Ltd. A.Ş olarak 17.Uluslararası krom ve nikel ürün zirvesine katılmış olup Arge & Projeler Müdürü Doç. İ.Sönmez Sayılı Fe-Ni Madencilik adına Türk Nikel Pazar Analizi konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Böylelikle dünyadaki nikel cevher yataklarının dağılımı ve Türkiye lateritik nikel yataklarının özellikleri katılımcılara aktarılmıştır.

Detaylı bilgilere sunum dosyasından ve aşağıdaki metin yazısından ulaşabilirsiniz.

TURKISH NICKEL MARKET ANALYSIS

This presentation contains distribution of nickel ore deposits in the world and characteristic of Turkish lateritic nickel ore deposits. Lateritic nickel ore deposits are mainly scattered at equatorial belt especially in Philippines-Indonesia, New Caledonia territory and also Guatemala-Dominican Republic-Cuba region. Other countries which have this kind of deposits can be mentioned as Middle African countries, Brazil, Russia (Ural Mountains area) and Balkan region including Serbia, Albania, Kosovo, Greece and Turkey

Ophiolitic sequences / mélanges in Turkey and Balkan region include lateritic nickel ore deposits. The deposits are located along Izmir-Ankara-Erzincan Suture zone especially at western Turkey. The significant deposits in Turkey are Çaldağ and Gördes-Manisa and Karaçam-Eskişehir deposits.

The Karaçam Nickel Laterite Deposit, under the concession of Fe-Ni Mining Ltd. Co., has the following lateritic zones from top to bottom;

A thick silicified zone, a thick limonite and hematite ore zone, a thin saprolitic ore zone and altered saprock which contains hydrous Mg silicate nickel mineralization. At the bottom altered serpentinized peridotite and fresh rock. The thicknesses of limonitic and saprolitic zones vary between 10 to 50 meters. At the ore zones, nickel and low grade iron mineralization have been mined by selective mining methods. Raw nickel ores are crushed screened at the plant at mine site. These handled products are sampled and prepared due to JIS standards. Analyses have been carried out of mobile XRF devices which are calibrated using the results of international laboratories.

According to the advanced mineralogical studies by Mineral Liberation Analysis (MLA), the nickel minerals and nickel bearing minerals are determined as Ernienickelite, Ernienickelite- Clay mixed, Pimelite, nickel bearing Goethite and nickel bearing Fe-Mn Oxi/hydroxides.

Main mining activities are executed at Adatepe Sector in Karaçam lateritic nickel ore deposit. Other sectors are called as Belek, Agilin Sivrisi and Sarnic. The length of drillings until September 2019 reached to 13000 meters at all sectors. The cores are logged and geological and chemical data have been collected are inserted to Micromine software program in order to make grade and reserve calculations and also to create block diagram and 3D open pit designs.

The Ni grades of ores are over 1.6% and main element and oxides are: SiO2: 36-44%, MgO: <8%, Fe: 13-25%, Co: <0.12%. The nickel ores from Karaçam deposits are transported to Gemlik Roda port which is 320 km away from mine site and up to now, about 2 million tons of raw nickel ore exported to various countries.

Some important and brief information is given below about Meta Nickel Cobalt Mining Industry and Trade Plc.: Meta Nickel Cobalt Mining Industry and Trade Plc. built a hydrometallurgical extraction plant using High Pressure Acid Leach (HPAL) technology. This facility is the only one in Turkey.

Meta Nickel Cobalt produces MHP and sells it to the customers demanding such end products. They invested 360 million dollars for the first phase and plan to invest more to a total investment of 860 million dollars at the second phase covering the years 2015-2023 and thus reaching 20 000 tons of nickel metal capacity.

 

TÜRK NİKEL PAZAR ANALİZİ

Bu sunum, dünyadaki nikel cevher yataklarının dağılımını ve Türkiye lateritik nikel yataklarının özelliklerini içermektedir. Lateritik nikel cevheri yatakları çoğunlukla ekvator kuşağında Filipinler-Endonezya, Yeni Kaledonya ve Guatemala-Dominik Cumhuriyeti-Küba bölgesinde dağılmıştır. Bu tür yataklara sahip olan diğer ülkeler arasında Orta Afrika ülkeleri, Brezilya, Rusya (Ural Dağları bölgesi) ve Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Yunanistan ve Türkiye de dâhil olmak üzere Balkan bölgesi sayılabilir.

Türkiye ve Balkan bölgesindeki ofiyolitik diziler veya karmaşalar lateritik nikel cevher yataklarını içerir. Yataklar, özellikle Türkiye'nin batısındaki İzmir-Ankara-Erzincan Kenet zonu boyunca yer almaktadır. Türkiye'deki önemli yataklar, Manisa-Çaldağ, Manisa-Gördes ve Karaçam-Eskişehir yataklarıdır.

Fe-Ni Madencilik Limited Şirketi' nin ruhsatları altında bulunan Karaçam Nikel Laterit Yatağı, yukarıdan aşağıya şu lateritik zonlardan oluşur:

Kalın silislenmiş bir zon, kalın bir limonit ve hematit cevher zonu, ince bir saprolitik cevher zonu ve sulu Mg silikat nikel mineralizasyonu içeren altere saprock zonu. En altta altere serpantinleşmiş peridotitler ve taze kayalardan oluşur. Limonitik ve saprolitik cevher zonlarının kalınlıkları 10 ila 50 metre arasında değişmektedir. Cevher zonlarında, nikel ve düşük tenörlü demir cevherleşmeleri, seçici madencilik faaliyetleri ile işletilmektedir. Ham nikel cevherleri maden sahasında yer alan tesiste kırılıp elenmektedir. Bu ürünler, JIS standartlarına göre örneklenir ve analizleme için hazırlanırlar. Analizler, uluslararası laboratuvarların sonuçları kullanılarak kalibre edilen mobil XRF cihazlarından yapılmaktadır.

Mineral Serbesleştirme Analizi (MLA) kullanılarak yapılan ileri mineralojik çalışmalara göre, nikel mineralleri ve nikel içeren mineraller Ernienickelite, Ernienickelite-Clay karışımı,  Pimelite, nikel içeren Götit ve nikel içeren Fe-Mn Oksi / hidroksitler olarak belirlenmiştir.

Ana madencilik faaliyetleri, Karaçam lateritik nikel cevheri yatağında bulunan Adatepe Sektöründe gerçekleştirilmektedir. Diğer sektörler Belek, Agilin Sivrisi ve Sarnic olarak adlandırılmaktadır. Eylül 2019'a kadar yapılan sondajların uzunluğu tüm sektörlerde 13000 metreye ulaşmıştır. Karotlar loglanmaktar ve karotlardan jeolojik ve kimyasal veriler toplanmakta ve tenör ve rezerv hesaplamaları yapılmaktadır. Ayrıca blok diyagramlar ve 3 Boyutlu açık ocak tasarımlarını oluşturmak üzere Micromine yazılım programına aktarılırlar.

Ni cevherlerinin tenörü % 1.6'nın üzerinde olmak üzere ana element ve oksitleri ise: SiO2: % 36-44, MgO: <% 8, Fe: % 13-25, Co: <% 0.12’ dir. Karaçam yataklarındaki nikel cevherleri, maden sahasına 320 km uzaklıktaki Gemlik Roda limanına taşınmakta olup bugüne kadar çeşitli ülkelere yaklaşık 2 milyon ton ham nikel cevheri ihraç edilmiştir.

Meta Nikel Kobalt Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. hakkında bazı önemli ve kısa bilgiler aşağıda verilmiştir: Meta Nikel Kobalt Madencilik San. Ve Tic. Şirketi’ nin, Yüksek Basınç Asitli Leach (HPAL) teknolojisini kullanan bir hidrometalurjik kazanım tesisi bulunmaktadır. Bu tesis Türkiye'de tektir.

Meta Nikel Kobalt şirketi, MHP üretmektedir, bu tür son ürünleri talep eden müşterilere satmaktadır. İlk aşama için 360 milyon dolar yatırım yapılmış ve 2015-2023 yıllarını kapsayan ikinci aşamada ise toplam 860 milyon dolar yatırım yapmayı ve böylece 20.000 ton nikel metal kapasitesine ulaşmayı planlamaktadırlar.