Madencilikte hedef 7 milyar dolar (Dünya Gazetesi-Ekonomi, 14 Haziran 2013)

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, Türkiye'de geçen yıl 3,2 milyar dolar olan madencilik ihracatı, iki kattan fazla artacak. Madencilik ihracatı 2018'de 7 milyar dolara çıkacak.


ANKARA - Türkiye, geçen yıl 3,2 milyar dolar olan madencilik ihracatını, iki kattan fazla artırarak 2018'de 7 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.


Onuncu Kalkınma Planı'na göre, 2014-2018 yılları arasında, madencilik alanında Türkiye'nin maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke ekonomisine katkısının artırılması amaçlanıyor.


Madencilik katma değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) olan yüzde 1,5'lik oranı 2018'de de korunacak.


Geçen yıl 3,2 milyar dolar olan madencilik ihracatı, iki kattan fazla artacak. Madencilik ihracatı 2018'de 7 milyar dolara çıkacak.


Bor ihracatı da yaklaşık 2 kat artacak. Geçen yıl 0,8 milyar dolar olan bor ihracatı 2018'de 1,5 milyar dolara ulaşacak.


Sondaj metrajında ise 3 kat gelişme kaydedilecek. 2012'de tahmini 1 milyon metre olan sondaj metrajı, 2018'de 3 milyon metreye çıkacak.


Görünür linyit rezervi ise 2012'de 12,8 milyar ton iken 2018'de 18 milyar tona ulaşacak.


Onuncu Kalkınma Planı'na göre madencilik alanında izlenecek politikalar şöyle:


"-Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacak.


-Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi hammaddelerinin yurtiçinde arama ve üretimine öncelik verilecek.


-Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacak. Kritik hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacak.


-Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen kritik hammaddeler listesiyle ilgili olarak, başta nadir toprak elementleri olmak üzere, Türkiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama programı başlatılacak.


-Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu geliştirilecek.


-Krom ve mermer gibi madencilik ürünlerinin yurtiçinde işlenmesi ve oluşan katma değerin artırılması sağlanacak.


-Küresel ölçekli ve rekabet gücü yüksek madencilik şirketleri oluşturulması desteklenecek."

15.06.2013