Küresel Fırsatlar Raporu Yayımlandı! (S360 Newsletter, 12 Şubat 2016)

Global Opportunity Network tarafından DNV GL ve UNGC işbirliği ile hazırlanan 2016 Küresel Fırsatlar Raporuokyanuslarda biyoçeşitliliğin azalmasından tarımda kullanılan antibiyotiklere kadar, karşı karşıya olduğumuz küresel ölçekli risklere ve bu risklerle nasıl mücadele edilebileceğine odaklanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” nin açıklanması ve COP21 sonrası 197 ülke tarafından imzalanan Paris Anlaşması gibi, 2015 yılında gerçekleşen önemli gelişmelerden sonra yayımlanan raporda, dünyanın dört bir yanından uzmanların ve 5.500′den fazla kamu ve özel sektör liderinin görüşlerine ve çalışmalarına yer veriliyor. 

Küresel düzeyde kritik öneme sahip beş sorun tanımlanan ve bunların çözmek amacıyla kullanılabilecek fırsatlara yer verilen raporda iş dünyası, kamu sektörü ve sivil toplum harekete davet ediliyor. Tespit edilen riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler ve fırsatları aşağıda bulabilirsiniz: 

1.Okyanuslardaki Biyoçeşitliliğin Azalması

Başta açık denizler olmak üzere, kontrol edilmeyen denizler, biyoçeşitliliğin ciddi olarak azaldığı bölgeler olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 3 milyar insan protein ihtiyacını deniz canlılarından karşılarken; denizlerdeki biyoçeşitlilik, kirlilik ve okyanuslardaki insan faaliyetleri sebebiyle giderek azalıyor. 

Fırsatlar ve Çözümler:

 • Denizlerin zamanla yaşamdan yoksun alanlara dönüşmesine sebep olan kirletici maddelerin sulara karışmasını engelleyerek denizlere akıtılan değerli kaynakların tekrar kullanılması veya geri dönüştürülmesin sağlanması,
 • Deniz ve okyanus ekosistemleri insan sağlığını, toplumları ve ekonomiyi destekleyen çok büyük sistemler. Okyanus ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması aracılığıyla uzun vadede ekonomik ve çevresel değer yaratılması,
 • Akıllı gözlem ve kontrol yöntemleriyle okyanuslarda gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesi ve elde edilen datanın sistematik bir şekilde incelenmesiyle okyanusların yaratabileceği fırsatların keşfedilmesidir.

2. Antibiyotiklere Karşı Direnç

Günümüzde yaygın virüs ve bakterilerin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç insan sağlığını tehdit ediyor. Tükettiğimiz besinlerden içtiğimiz suya kadar antibiyotikler sistemimize istemsiz bir şekilde girebiliyor. 

Fırsatlar ve Çözümler:

 • Tarım tüm dünyada antibiyotiğin en çok kullanıldığı alan. Tüketici farkındalığının ve iyi tarım uygulamaları konusundaki baskıların artırılması,
 • İnovatif Ar-Ge çalışmaları ve işbirlikleri ile yeni nesil antibiyotiklerin geliştirilmesi,
 • Yeni teşhis ve tanı uygulamaları ile hastalığa sebep olan bakteri/virüsün tespit edilmesi ve yalnızca bu bakterileri/virüsleri hedef alan antibiyotiklerin kullanılmasıdır. 

3. Artan Ulaşım Salımları

Şehirlerde yaşayan her sekiz insandan yedisi, Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli olarak belirlediği düzeyden daha kötü bir hava soluyor. Yetersiz toplu taşıma altyapısının sebep olduğu bu sorunun çözümü için insanların hareket alanlarının ve kabiliyetinin artırılması gerekiyor.

Fırsatlar ve Çözümler:

 • Kişisel araçlardan ziyade toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi ve toplu taşıma seçeneklerinin geliştirilmesi,
 • Araç paylaşımına dayalı bir sistem ile karbon salımlarının ve hava kirliliğinin azaltılması,
 • Ulaşıma gerek duyulmayan, insanların her türlü ihtiyacını herhangi bir araç kullanmadan giderebileceği şehirler inşa ederek arabasız ve temiz havalı alanlar yaratılmasıdır.

4. “Harcanan” Bir Nesil

Genç nüfusun çoğunluğu iş bulmakta güçlük çekerken, dörtte biri çalışmıyor ve eğitimine devam etmiyor. Artan işsizlik oranları yeni neslin en büyük sorunu olarak görülüyor. 

Fırsatlar ve Çözümler:

 • Genç insanlara kendi iş imkanlarını yaratacak girişimlerde bulunmaları için olanakların sağlanması ve kuluçka merkezleri aracılığıyla istihdam olanaklarının artırılması
 • Dijital teknolojiyi kullanarak eşit istihdam fırsatlarının yaratılması ve etkin yetenek yönetimi programlarının geliştirilmesi
 • Genç nüfusun sürekli değişen günümüz iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için eğitim olanaklarının geliştirilmesi

5. Küresel Gıda Krizi

Dünyada herkese yetecek kadar gıda olmasına rağmen, 795 milyon insan hala açlıkla mücadele ediyor. Üretilen gıdanın %30-50 gibi bir oranı hiç tüketilmeden çöpe gidiyor. Yaklaşık 9 milyar insan, 2050 yılına gelindiğinde daha verimsiz topraklarda ve daha sıcak bir iklimde yaşıyor ve besleniyor olacak.

Fırsatlar ve Çözümler:

 • Yerel üreticilerden satın alma odaklı, yüksek protein içeren bitkilerin artırıldığı yeni bir beslenme tarzına geçişin küresel ölçekte sağlanması
 • Yaşanan teknolojik ilerleme sayesinde geliştirilen düşük bütçeli ve etkili tarım araçları sayesinde küçük ve büyük ölçekli çiftçilerin daha az kaynakla daha çok üretim yapmalarının sağlanması
 • Gıda israfının önüne geçilerek, besin değeri yüksek gıdaya erişimin herkes için mümkün kılınması ve gıda israfi ile kaybedilen ekonomik değerin tekrar ekonomiye kazandırılması
01.03.2016