İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakanlar Kurulunda İmzaya Açıldı (A.A. Özel Haber, 24 Kasım 2011)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevzuatı Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği direktiflerine uyumlu hale getirme çalışmaları kapsamında sosyal taraflarla pek çok kez biraraya geldi. Bu çalışmalar kapsamında, Bakan Çelik, memur, işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanlarıyla geçen Ay toplantı yaparak taslağı değerlendirdi. Daha sonra bakanlıktan ve sosyal taraflardan temsilcilerin teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından Bakan Çelik, başkanlarla tekrar biraraya geldi. Tarafların taslağa ilişkin görüşlerini son kez dile getirmesinin ardından son şekli verilen taslak, imzalanmaz üzere Bakanlar Kuruluna gönderildi.

  

Mevcut yasal düzenlemede 4857 sayılı İş Kanununda işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler bulunmasına karşın kamu çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenleme yer almıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağının yasalaşmasının ardından kamu çalışanları kanun güvencesine alınacak ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilk kez müstakil bir kanun yapılmış olacak.

  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Taslağı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını ve mevcut Sağlık, güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk hak ve yükümlülüklerini düzenliyor.

  

Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra TBMMˊye sevk edilecek taslak, iş sağlığı ve güvenliğinde ˊˊkuralcı yaklaşımˊˊdan ziyade ˊˊönleyici, iyileştirici ve geliştiriciˊˊ bir yaklaşımı hedefliyor.

  

Taslağın getirdiği yenilikler

  

·         Silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri ile MİTˊin tatbikat ve harekatları, sivil savunma kurtarma faaliyetleri, ev işleri, kendi nam ve hesabına çalışmaların kapsam dışı tutulduğu taslak, şunları içeriyor:

  

·         Bir işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması halinde, işverenler, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını işbirliği içinde yapacak.

  

·         Alt işverenin kendi çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini asıl işveren sürekli olarak denetleyecek.

  

·         İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirme veya hizmet alımı yükümlülüğünde aranan 50 işçi çalıştırma şartı kaldırılıyor.

  

·         İşverenlere, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike gibi acil durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapma yükümlülüğü getiriliyor.

  

·         İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri tek bir kuruma yani Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak.

  

·         3 ve daha fazla iş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları bildirilecek ve istatistiklerde esas alınacak.

 

 

·         Sağlık kuruluşlarına, kendilerine intikal eden iş kazası ve meslek hastalıklarını 10 Gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme yükümlülüğü getiriliyor.

  

·         İşveren, çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği ilgili görüşmelere katılmalarını sağlamak ve görüşlerini almakla yükümlü kılınıyor.

  

·         İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politika ve stratejiler konusunda öneriler geliştirmek, tavsiyelerde bulunmak üzere kamunun ve çeşitli sosyal tarafların temsil edildiği ˊˊUlusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyiˊˊ kurulacak.

  

·         İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalara katılma, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsilen iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi ihdas edilecek.

  

·         İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirlerin maliyeti hiçbir şekilde çalışanlara yansıtılmayacak.

  

·         İşverenler, işyerlerine gelen geçici çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak gerekli bilgileri verecek.

  

·         İşyerleri, çalışma ortam ve şartları dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılıyor.

  

·         İşletme belgesi alma mecburiyeti kaldırılmaktadır.

  

·         İşyeri kapatma yerine işin tamamen veya kısmen durdurulması hükmü getirilmektedir.

  

·         10 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hizmetler ilgili meslek kuruluşlarının da desteğiyle kamu eliyle verilecektir. (A.A)

 

 

  Kaynak: Anadolu Ajansı (Fatma CAN’ ın Özel Haberi, 24 Kasım 2011)
26.11.2011