22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı İstanbul Deklarasyonu (15 Eylül 2011) 22. Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı İstanbul Deklarasyonu Yayınlandı (15 Eylül 2011)

Madencilik sektörünün en kapsamlı fuar ve kongresi olan Dünya Madencilik Kongresi ve Fuarı, 11-16 Eylül 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 

Dünyanın farklı ülkelerinde üç yılda bir yapılmaktadır. Türkiye’ de ilki 1979 yılında, ikincisi de Dünya Madencilik Kongresi Türk Milli Komitesi tarafından 2011 yılında yapılmıştır.

 

Dünya madencilerinin ve madencilik sektörünün buluşma noktası olan bu kongre ve fuara, dünyanın 51 farklı ülkesinden 540’ı yabancı olmak üzere toplam 1175 kayıtlı delege, madenci, bilim adamı, sanayici, uzman ve çağrılı konuşmacı katılmıştır. Teknik oturumlarda 55 ülkeden 680 bildiri özeti ve 445 tam metin sunulmuştur.

 

Kongre sonunda aşağıda detayı bulunan İstanbul Deklarasyonu yayınlanmıştır. 

 

İSTANBUL DEKLARASYONU (15 Eylül 2011) 

 

Enerji ve endüstriyel mineraller, metalik cevherler ve inşaat ham maddelerine sahip olan 51 Maden Ülkesinin temsilcileri olarak 22. Dünya Madencilik Kongresi’ne katılan bizler, 15.09.2011 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususları oy birliği ile teyit eder ve uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

 

1- Madencilik sanayiinde emniyet ve çevresel-ekolojik etkenler her geçen yıl daha kritik bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Madencilikte iş ve işçi güvenliği ve sağlığı ve kurallarına uyulacak, denetlenecek ve özel ilgi ile takip edilecektir.

 

2- Bir ülkenin tabii kaynakları tartışmasız o milletin mirasıdır. Bu kaynaklar insanlığın yararına etkin bir tarzda işletilmeli, sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için en yeni ve iyi teknolojiler dizayn edilerek BAT uygulanmalıdır (best available technology).

 

3- Son yıllarda birçok hammadde ve metal fiyatları önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Bu durum maden üreticilerinin düşük tenörlü cevherleri ve eski atıkları çevre dengesini bozma pahasına yeni yatırımlara yöneltmiştir. Bu faaliyetler sonucu bozulan arazilerin eski haline getirilmesi ve rehabilitasyonu, eskiden orada yaşayan insanların kullanabileceği şekilde rehabilitasyonu, atıkların temizlenmesi veya zararsız bir hale getirilmesi, çevre dostu teknolojik çözümlere dayandırılarak sağlanmalıdır.

 

4- Madenlerin arz kabuğundan çıkarılması, işçi ve yoğun çalıştırmayı gerektirdiğinden maliyetler de artar. Madenlerin daha pratik ve ekonomik üretilmesi işlerinde otomasyon ve kontrol teknikleri, robotiks kullanımları makul ölçüde kullanılmalıdır.

 

5- Cevher hazırlama prosesinde verimi yüksek seviyelere çıkarmak için, jeo-metallurjik özelliklere ve yenilikçi tekniklerin geliştirilmesine önem verilmelidir. Cevher hazırlama tekniklerindeki bu yeni teknolojiler, araştırma ve geliştirme yatırımları küresel madenciliğin sürdürülmesinde anahtar konumundadır.

 

6- Madencilik kurumları, tüm ülkeler ve kıtalarda devam etmekte olan madenciliğin sağlıklı sürdürülebilmesi için Dünya Madencilik Kongreleri aracılığı ile küresel işbirliği ve iletişim ağları tesis etmelidir.

 

7- Emniyetli üretken madencilik ve maden endüstrisinin uzun vadeli geleceğini korumak için, mevcut kalifiye eleman eksikliği, madencilik eğitimine daha fazla yatırım ve daha aktif ilgilenme ile kapatılmalıdır.

 

8- CO2 emisyonu ile küresel ısınmadan AGW (antropoge global worming) ortaya çıkan iklim değişikliğinde, maden endüstrisini sorumlu tutmak konusunda gayretler vardır. IPCC (ülkeler arası iklim değişim kuruluşu) taleplerinin etkin bir tarzda karşılanmaması halinde maden endüstrisine darbe vurabilir.

 

9- Küresel maden endüstrisi, çevreyi korumada gösterilen iyi çalışmaları duyurmak ve geniş çapta reklam kampanyaları ile yapılan aktif önleyici tedbirleri açıklama kampanyasına başlaması gerekir.

 

10- Dünya madencilik kongrelerinde, insanlığa ve madencilik sektörüne yaratıcı katkısı olanların duyurulması, tanıtılması ve onlara saygı için bir bölüm ayrılmalıdır.

 

11- Yenilenebilir ve yenilenemez kaynakların gelecek nesiller yararına sürdürülebilir halde olması için  zayiatsız ve dengeli kullanımı sağlanmalıdır. 

 

Kaynak: Türkiye Madenciler Derneği Web Sitesi  

28.10.2011